Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Evy, te Amsterdam

Algemene voorwaarden Evy, te Amsterdam

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Kinderdagverblijf EVY :

De eenmanszaak kinderdagverblijf EVY gevestigd  aan de Rijnstraat 227 te Amsterdam. Die zich ten doel stelt het opvangen van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar in verticale groepen, op momenten dat de ouders/verzorgers daar door opleiding of baan niet zelf toe in staat zijn.

De ouders/verzorgers/bedrijf:

De rechtspersoon die kinderopvang wenst te realiseren en daartoe gebruik maakt van de diensten van kinderdagverblijf EVY

Plaatsingsovereenkomst:

Tussen de ouders/verzorgers/bedrijf en kinderdagverblijf EVY af te sluiten overeenkomst inzake het gebruik van een kindplaats in kinderdagverblijf EVY.

Kinderopvang:

Uitvoerende, begeleidende, ondersteunende activiteiten die er op gericht zijn kinderen buiten het eigen gezinsverband verzorging en begeleiding te geven.

Huishoudelijke reglement:

De bepalingen en voorwaarden van kinderdagverblijf EVY waarin de openingstijden, haal- en brengtijden en de dagindeling zijn geregeld. Dit reglement wordt door kinderdagverblijf EVY aan de ouders/verzorgers/bedrijf van het geplaatste kind verstrekt.

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle tussen de ouders/verzorgers/bedrijf en kinderdagverblijf EVY af te sluiten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen deze partijen, al dan niet voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst

2.2 Het staat partijen vrij om bij het sluiten van een overeenkomst (deels) af te wijken van deze Algemene Voorwaarden, onder het voorbehoud dat de afwijkende voorwaarden door kinderdagverblijf EVY schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Wijziging of afwijking heeft slechts gelding voor zover het betreft de overeenkomst waarvoor zij is aanvaard.

PLAATSINGSOVEREENKOMST

Artikel 3

3.1 De overeenkomst met de ouders/verzorgers/bedrijf en kinderdagverblijf EVY komt tot stand nadat kinderdagverblijf EVY een door de ouders/verzorgers/bedrijf ondertekend exemplaar van de overeenkomst heeft ontvangen.

3.2 De overeenkomst gaat in per de eerste of de vijftiende van de maand, op of voorafgaand aan de dag dat de wenperiode begint

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege op de datum zoals in de overeenkomst vermeld, of op de datum dat het geplaatste kind de leeftijd van vier jaar bereikt.

WIJZIGINGEN

Artikel 4

4.1 De ouders/verzorgers/bedrijf stelt kinderdagverblijf EVY schriftelijk in kennis van een gewenste wijziging in de bestaande overeenkomst.

PRIJZEN

Artikel 5

5.1 Alle door kinderdagverblijf EVY opgegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.

5.2 Wijzigingen van factoren die de prijs van de door kinderdagverblijf EVY verrichte diensten kan beïnvloeden, zoals – maar niet beperkt tot – overheidsmaatregelen en verzekeringspremies – mogen door kinderdagverblijf EVY ten alle tijden aan de ouders/verzorgers/bedrijf worden doorberekend zonder dat het de ouders/verzorgers/bedrijf hieraan het recht ontlenen de overeenkomst te ontbinden.

5.3 Afgezien van het sub 6.2 bepaalde, is kinderdagverblijf EVY gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen halfjaarlijks te verhogen. Prijsverhogingen worden één maand voorafgaand, schriftelijk aan de ouders/verzorgers/bedrijf medegedeeld.

BETALING

Artikel 6

6.1 De door de ouders/verzorgers/bedrijf aan kinderdagverblijf EVY verschuldigde vergoedingen worden vooraf per maand in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 Betaling geschiedt door middel van overmaking op de door kinderdagverblijf EVY vermelde bankrekening en dient elke eerste dag van de maand en zonder korting of verrekening op de rekening te zijn bijgeschreven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.3 Vanaf het moment dat de ouders/verzorgers/bedrijf in verzuim is, is kinderdagverblijf EVY gerechtigd alle overige vorderingen die zij op de ouders/verzorgers/bedrijf heeft direct op te eisen en is bevoegd verdere dienstverlening op te schorten totdat de openstaande facturen, inclusief rente en kosten, volledig door de ouders/verzorgers/bedrijf zijn gedaan.

6.4 Kinderdagverblijf EVY is gerechtigd om, wanneer zij van oordeel is dat de ouders/verzorgers/bedrijf zijn verplichtingen niet of niet tijdig zal kunnen nakomen, van de cliënt vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen.

INCASSO

Artikel 7

7.1 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die kinderdagverblijf EVY moet maken ter incasso van haar vordering op de cliënt, komen voor rekening van de ouders/verzorgers/bedrijf. De buitengerechtelijke kosten zullen ten minste gelijk zijn aan het als dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van EUR 250.=, zonder dat kinderdagverblijf EVY hoeft aan te tonen dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechtsbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt.

OPZEGGING

Artikel 8

8.1 Opzegging van de plaatsingsovereenkomst door de ouders/verzorgers/bedrijf geschiedt schriftelijk met een inachtneming van één maand en vijf werkdagen tegen de eerste van een maand.

De dag van ontvangst bij kinderdagverblijf EVY wordt aangemerkt als de dag van opzegging.

8.2 Opzegging van de  plaatsingsovereenkomst door kinderdagverblijf EVY geschiedt met een inachtneming van een opzegtermijn van één maand en vijf werkdagen tegen de eerste van een maand.

8.3 Indien de ouders/verzorgers/bedrijf niet tijdig aan de betalingsverplichting kan voldoen is kinderdagverblijf EVY gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

8.4 In geval van ernstige ziekte of invaliditeit kan een afwijkende opzegtermijn overeengekomen worden.

OPZEGGING VOOR PLAATSING

Artikel 9

Indien er, binnen één maand, voor de plaatsing opgezegd wordt, kunt u geen aanspraak meer maken op de contractkosten á EUR 250,=

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 10

10.1 Behoudens in het geval van opzet of grove schuld van kinderdagverblijf EVY en onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is kinderdagverblijf EVY niet aansprakelijk voor enige schade van de ouders/verzorgers/bedrijf of derden welke uit tussen hen gesloten overeenkomst mocht voortvloeien

10.2 In gevallen waar kinderdagverblijf EVY geen beroep op het sub 11.1 bepaalde wenst te doen of kan doen, blijft haar eventuele aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het laagste bedrag van oftewel het bedrag dat kinderdagverblijf EVY in het desbetreffende geval van haar verzekeraar vergoed krijgt ofwel de netto marge die voor kinderdagverblijf EVY uit de betreffende overeenkomst, althans uit het betreffende deel daarvan zal of zou voortvloeien.

10.3 Behoudens in het geval van opzet of grove schuld van kinderdagverblijf EVY zullen de ouders/verzorgers/bedrijf kinderdagverblijf vrijwaren voor en van alle aanspraken van derden ter zake van vergoeding van schade, kosten of interest verband houdende met de door kinderdagverblijf geboden kinderopvang en verleende diensten.

OVERMACHT

Artikel 11

11.1 Indien kinderdagverblijf EVY als gevolg van overmacht niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort zolang de overmacht voortduurt.

11.2 Indien de overmacht situatie langer dan drie maanden duurt , dan zijn beide partijen ieder gerechtigd om de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.

In geval van overmacht zijn de ouders/verzorgers/bedrijf niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

11.3 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil en/of invloed van kinderdagverblijf EVY, ongeacht of die omstandigheden ten tijden van het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien.

IN GEBREKE BLIJVEN

Artikel 12

12.1 Indien de ouders/verzorgers/bedrijf in enig opzicht in strijd handelt met haar verplichtingen dan is kinderdagverblijf EVY, naar haar keuze en schriftelijke sommatie tot nakoming gerechtigd om: ofwel de uitvoering van de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd het recht vergoeding van schade, kosten en interest te vorderen.

12.2 Ieder der partijen heeft het recht om een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer voor de andere partij surséance van betaling is aangevraagd of verleend, wanneer diens faillissement is aangevraagd of uitgesproken alsmede in het geval waarin de andere partij om welke reden dan ook er blijk van geeft insolvent te zijn.

WIJZIGEN

Artikel 13

13.1 Kinderdagverblijf EVY behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De ouders/verzorgers/bedrijf verklaart zich op voorhand akkoord met eventuele aanvullingen en/of wijzigingen tenzij dit in redelijkheid niet van hen verwacht mag worden.

TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN

Artikel 14

14.1 Op de krachtens deze Algemene Voorwaarden te sluiten en gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen, indien in der minne niet tot een regeling kan worden gekomen, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

SLOTBEPALING

Artikel 15

15.1 Mededelingen omtrent de soort kinderopvang, de kosten van opvang, mutaties en opzegtermijn zijn slechts bindend voorzover door kinderdagverblijf EVY aangegaan.

15.2 Partijen zijn  niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiende uit deze voorwaarden zonder toestemming van de wederpartij aan derden over te dragen.