meldplicht gewelds- en zedendelicten door professionals

Heeft een werkgever aanwijzingen dat een werknemer seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind? Dan moet hij direct overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Dit is verplicht vanaf 1 juli 2013. De vertrouwensinspecteur zal de werkgever adviseren wat hij moet doen. Gaat het om een strafbaar feit, dan moet de werkgever hiervan aangifte doen.

Als werknemers aanwijzingen hebben dat er geweld wordt gebruikt tegen een kind, kunnen zij de vertrouwensinspecteur bellen voor advies. Ook ouders kunnen terecht bij de vertrouwensinspecteur als zij aanwijzingen hebben dat er geweld wordt gebruikt tegen een kind. Zij krijgen advies over hoe zij aangifte kunnen doen

Het telefoonnummer van het team van vertrouwensinspecteurs is 0900 -111 31 11 (overdag bereikbaar). U leest meer over de taken van de vertrouwensinspecteur in de onderstaande factsheet

Vertrouwensinspecteur in de kinderopvang

Wat te doen bij aanwijzingen van seksueel of
ander geweld door een medewerker tegen een kind

De veiligheid van kinderen staat voorop in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Het gaat immers om kinderen in een kwetsbare leeftijdsgroep. De werkgevers en werknemers in de kinderopvang en peuterspeelzalen hebben hier een grote taak in. De continue screening van iedereen die in de kinderopvang werkt en de introductie van de vertrouwensinspecteur helpen daar bij.
Een werkgever moet vanaf 1 juli 2013 altijd overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs bij aanwijzingen van seksueel of ander geweld door een werknemer. Het team van vertrouwensinspecteurs bij de Inspectie van het Onderwijs is tijdens kantooruren te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111.

De vertrouwensinspecteur luistert, adviseert en informeert
De vertrouwensinspecteur adviseert werkgevers*, werknemers** en ouders als zij aanwijzingen hebben dat een werkgever of werknemer in de kinderopvang seksueel of ander geweld tegen een kind gebruikt. De vertrouwensinspecteur adviseert de werkgever, werknemer of ouder wat zij kunnen doen. Hij kan helpen bij het doen van aangifte of bij het indienen van een formele klacht. De vertrouwensinspecteur onderzoekt niet of een werkgever of werknemer het misdrijf heeft gepleegd. Dat doet de politie. De vertrouwensinspecteur is bij wet uitgezonderd van de plicht om aangifte te doen en heeft een geheimhoudingsplicht.

Wat de vertrouwensinspecteur precies doet, hangt af van de melding. Ook heeft de vertrouwensinspecteur een andere rol bij een melding door een werkgever dan bij een melding door een werknemer of door een ouder. Onderstaande situaties geven aan wat de vertrouwensinspecteur doet.

Situaties

A. Een werkgever heeft aanwijzingen dat een werknemer seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind

Stap 1

Werkgever neemt meteen contact op met de vertrouwensinspecteur.

page2image18608 page2image19192

Stap 2

De vertrouwensinspecteur overlegt met de werkgever of er aangifte gedaan moet worden.

page2image20928 page2image21408

Stap 3

Werkgever doet aangifte bij politie.

page2image22472 page2image22952

B. Een werknemer heeft aanwijzingen dat een collega seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind

page2image24736

Stap 1

De werknemer doet meteen melding van de aanwijzingen bij zijn werkgever.

page2image26464 page2image26944 page2image27104

Stap 2

De werkgever neemt meteen contact op met de vertrouwensinspec- teur over de melding van zijn werknemer.

page2image29744 page2image30224 page2image30384 page2image30544

Stap 3

De vertrouwensinspecteur overlegt met de werkgever of er aangifte gedaan moet worden.

page2image32312 page2image32792 page2image32952 page2image33112

Stap 4

Werkgever doet aangifte bij politie.

page2image34664 page2image34824 page2image35304

NB. Als een werknemer rechtstreeks met de vertrouwensinspecteur belt, krijgt de werknemer het advies om meteen contact op te nemen met de werkgever.

C. Een werknemer vermoedt dat zijn werkgever seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind

page3image3328

De werknemer moet aangifte doen bij de politie.

page3image4536 page3image4960 page3image5440

De werknemer kan overleggen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan de werknemer helpen bij het doen van aangifte.

page3image7424 page3image7584 page3image8064

D. Een ouder heeft aanwijzingen dat een werknemer of de werkgever seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind

page3image10056

De ouder kan in dergelijke gevallen contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan de ouder advies geven over de te nemen stappen en over het doen van aangifte.

page3image12416 page3image12896 page3image13056

Als de ouder aanwijzingen heeft dat een werknemer geweld gebruikt tegen een kind dan zal de vertrouwensinspecteur hem adviseren contact op te nemen met de werkgever. De werkgever moet overleggen met de vertrouwensinspecteur. Hierna volgen de stappen zoals de vertrouwensinspecteur die neemt bij een melding door een werkgever.

page3image16816 page3image16976 page3image17456

* Met werkgever wordt bedoeld de houder van een kindcentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal. Het is aan de houder om te regelen of de houder zelf in contact treedt met de vertrouwensinspecteur of dat een leidinggevende, bijvoorbeeld een locatiemanager of een directeur dat namens hem doet.

** Onder werknemers vallen alle werkzame personen in kindcentra, bij gastouder(bureaus) en peuterspeelzalen. Dus ook gastouders, leidinggevenden, vestigingsmanagers, kantoorpersoneel, vrijwilligers en stagiaires.