Personeels bezetting

Bezetting groep

De groep wordt begeleid door gediplomeerde groepsleidsters. Het aantal leidsters is afhankelijk van het aantal kinderen wat er per dag aanwezig is. Momenteel heeft het kinderdagverblijf vijf gediplomeerde krachten in dienst. Onze groep bestaat uit maximaal 15 kinderen en wij werken met een verticale groep. De leidster bij Evy werken meestal op vaste dagen.

Als er kinderen afwezig zijn door omstandigheden, kan het aantal leidsters naar beneden bijgesteld worden, er zal alleen dan niet van het leidster- kindratio afgeweken worden.

Voor de berekening van het maximale aantal kinderen dat een beroepskracht mag opvangen is een rekentool ontwikkeld. Dit rekenprogramma is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van SZW en in samenwerking met de convenantpartijen Brancheorganisatie Kinderopvang, BOinK, GGD Nederland en de VNG.

De tool is gebaseerd op de afspraken in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Aan de hand van deze rekentool kan op eenvoudige wijze berekend worden hoeveel beroepskrachten er ten minste nodig zijn in verhouding tot het aantal opgevangen kinderen.

De rekentool kan zowel voor groepen in de dagopvang als voor groepen in de buitenschoolse opvang worden gebruikt.

De rekentool wordt per 1 januari 2013 opgenomen in de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en zal vanaf dat moment de enige berekeningswijze zijn voor de bepaling van het maximale aantal kinderen per beroepskracht. Vooruitlopend hierop zal de GGD vanaf 1 september 2012 de rekentool gebruiken tijdens de inspecties op de kwaliteit in de kinderopvang.

De GGD en kinderdagverblijf Evy hanteren het rekentool van de Rijksoverheid, zodat wij het leidster kind ratio niet overschrijden, voor de rekentool kunt u hier klikken.

Diploma’s

Maartje SPW3  afgerond in 2004 en EHBO

Patrice SPW3 afgerond in 2011 en EHBO

Liselotte Spw 4 afgerond in 2017 en EHBO

Sandra Middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs afgerond in 1992 en EHBO

Alle leidsters hebben een Verklaring Omtrent Gedrag(VOG) ingeleverd.