Veiligheids en gezondheidsbeleid

Veiligheids- en Gezondheidsbeleid 2023

Datum laatst gewijzigd: 23-11-2023 

Inleiding  

Voor u ligt ons Veiligheids- en Gezondheidsbeleid. Hierin wordt beschreven hoe wij bij Kinderdagverblijf Evy werken aan de veiligheid en gezondheid van de kinderen en de medewerkers. In de dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe wij omgaan met de grote risico’s op de vestiging en hoe wij de kinderen leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2018. Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de hand van diverse thema’s gesprekken gevoerd metdemedewerkers.Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering. Dit alles met als doel,een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.   

Onze missie en visie omtrent veiligheid en gezondheid 

Missie 

Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door:  

– kinderen af te schermen van grote risico’s 

– kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s 

– kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling 

 

Visie 

KinderdagverblijfEvystaat voor opvang waar gewerkt wordt vanuit passie en waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles.  

 

 1. Grote risico’s

In dit hoofdstuk hebben wij beschreven wat de voornaamste grote risico’s zijn die op onze vestiging kunnen leiden tot ernstige verwondingen, incidenten of andere gezondheidsproblemen. Daarnaast zal in dit hoofdstuk het risico op grensoverschrijdend gedrag worden meegenomen in het beleid. De grote risico’s hebben wij onderverdeeld in de drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. We noemen telkens het risico en daaronder hebben we de genomen maatregel(en) voor dat risico beschreven.  

 

 1. Fysieke veiligheid  

Vallen van grote hoogte  

 • De kinderen mogen niet klimmen zonder toezicht op de stoelen, de bank, de vensterbank en de commodetrap.  
 • Tijdens het verschonen staan de bakjes van de kleine kinderen die nog niet zelfstandig kunnen staan/lopen op de plank boven het verschoonkussen, zodat de leidsters makkelijk bij de spullen van het kind kunnen zonder zichzelf en het kind te hoeven verplaatsen.  
 • Tijdens het verschonen op de commode houdt de leidster altijd met een hand contact met het kind. En zorgt dat alle spullen zoals luiers en doekjes al klaar liggen. 
 • Kinderen mogen nooit alleen gebruik maken van de trap. Bij kinderen naar bed brengen in de beneden slaapkamer of ze uit bed halen neemt de leidster nooit te veel kinderen mee, zodat zij deze veilig kan begeleiden bij de trap. De hoeveelheid kinderen is afhankelijk van de leeftijd en mobiliteit van de kinderen. 
 • De deur naar de trap wordt altijd gelijk gesloten na gebruik en nog eens gecontroleerd of deze echt dicht zit. 
 • Het bovenste traphekje is altijd bij aanwezigheid van kinderen op de groep gesloten.  
 • De deur(en) naar de gang(en) worden altijd na gebruik gesloten.  
 • De boven-bedjes bevatten goed functionerende sluitingen. Deze worden altijd als er een kind in ligt gesloten en bij het verlaten van de slaapkamer wordt dit nogmaals door de medewerkster gecheckt.  
 • Ramen die door kinderen te bereiken zijn, zijn voorzien van veiligheidsstangen, waardoor een kind er niet doorheen kan.  
 • Kinderen mogen nooit alleen op de vensterbank staan bij het raam, om een ouder bijvoorbeeld uit te zwaaien. Dit mag alleen onder begeleiding van een medewerkster of ouder. De kussens moeten regelmatig weer goed worden neergelegd. Wij hebben een protocol kussen vensterbank. Dit protocol is voor alle beroepskrachten, stagiaires en ouders inzichtelijk en te vinden in de protocollenmap op de groep. 

Vergiftiging 

 • Schoonmaakmiddelen, medicijnen en flesjes alcohol worden altijd hoog opgeborgen buiten het bereik van de kinderen. 
 • Het veiligheidshekje bij de keuken moet altijd dicht gedaan worden. 
 • Jassen en tassen moeten buiten het bereik van kinderen gehouden worden. Spullen van de leidsters kunnen worden bewaard in de gang, onder de commode of in de keuken buiten het bereik van de kinderen.  
 • Er zijn geen giftige planten of planten die een allergie kunnen opwekken aanwezig op de groep of buiten in de tuin waar de kinderen spelen.  
 • Er is een iPad aanwezig op de groep met toegang tot het ouderportaal Konnect. Hier is de aanwezigheidslijst in opgenomen en staat informatie vermeld over het kind (kindkaart), zoals (voedsel)allergieën en medicijngebruik. Op deze manier is het voor alle leidsters inzichtelijk wat het kind wel of niet mag hebben.  

Verstikking  

 • Kleine voorwerpen worden zoveel mogelijk van de groep verwijderd. Speelgoed dat alleen voor peuters bedoeld is, mag alleen aan tafel gebruikt worden of onder toezicht van een leidster. 
 • Kapot speelgoed wordt altijd gelijk weggegooid, om gevaarlijk los gekomen onderdelen te voorkomen.  
 • Er wordt geen speelgoed meegenomen in bed, alleen eigen knuffels of spenen van de kinderen.  
 • Kinderen worden niet in bed gelegd met sieraden (kettinkjes, oorbellen) of haaraccessoires (speldjes, elastiekjes) om verstikking te voorkomen.  
 • Bij het naar bed brengen van kinderen houden wij ons aan de richtlijnen van veilig slapen. De beroepskrachten en stagiaires zijn op de hoogte van de risico’s en kennen het protocol wiegendood. Dit protocol is voor alle beroepskrachten, stagiaires en ouders inzichtelijk en te vinden in de protocollenmap op de groep.  
 • Koortjes aan spenen worden door de leidsters eraf gehaald en in het bakje van het kind opgeborgen.  
 • Kinderen eten nooit zonder toezicht van een leidster. 
 • Eten zoals; cherrytomaten, druiven of mandarijnpartjes worden kleiner gesneden om verstikking te voorkomen. Kinderen mogen tijdens het eten niet liggen of rondlopen, maar zitten altijd aan tafel.  

 

Verbranding   

 • Bij brand in het pand volgen wij het protocol Brand. Dit protocol is voor alle beroepskrachten, stagiaires en ouders in te zien op de groep in de protocollen map. Er is daarnaast ook een kaart aanwezig op de groep met de plattegrond van de vestiging en de stappen die gevolgd moeten worden bij het uitbreken van een brand in het pand.  
 • In de zomer wordt er rekening gehouden met de zon en tropische temperaturen. Kinderen worden bij het naar buiten gaan goed ingesmeerd met factor 50 en er wordt gezorgd voor schaduwplekken in de tuin (door een parasol en/of doeken).  
 • Thee, koffie en andere hete dranken worden buiten het bereik van de kinderen gehouden. Leidsters mogen deze dranken wel drinken op de groep, maar zij moeten deze dranken bij het wegzetten op een veilige plek neerzetten.  

 

Verdrinking 

 • In de zomer kan er tijdens het buiten spelen gebruik gemaakt worden van een zwembadje. Deze zal nooit te vol gevuld worden en er zal altijd minimaal één medewerkster constant toezicht houden en bij het zwembadje blijven.  

 

 1. Sociale veiligheid  

 

Kindermishandeling  

 • Bij vermoedens van kindermishandeling volgen wij de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Op de IPad op de groep staat de app van de meldcode, zodat de leidsters altijd weten welke stappen zij moeten zetten. 

 

Vreemde   

 

 • Wij hanteren bij kinderdagverblijf Evy een deurbeleid, zodat er geen vreemde op de groep kunnen binnen komen. Dit protocol hangt ook bij de deur, zodat de leidsters dit altijd makkelijk kunnen lezen en volgen.  
 • Kinderen worden alleen meegegeven aan volwassen (18+) die bekend zijn bij de leidsters. Andere volwassenen dan de ouders\verzorgers kunnen een keer mee komen met ophalen of brengen om zich voor te stellen aan de leidsters of er wordt samen met de leidsters en ouders/verzorgers een wachtwoord afgesproken en een foto laten zien van de desbetreffende persoon.  

 

Vermissing  

 

 • De aanwezigheidslijst in het ouderportaal Konnect wordt consequent bijgehouden, zodat er bij een eventuele evacuatie precies duidelijk is wie er aanwezig zijn.  
 • De leidsters zorgen voor zoveel mogelijk overzicht op de groep, zodat zij weten wat de kinderen aan het doen zijn en waar zij zich bevinden. De groep is zoveel mogelijk overzichtelijk ingedeeld en dit geldt ook voor de tuin.  
 • Kinderen zijn alleen onder begeleiding op de gang of buiten.  

 

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen en kinderen  

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Onder grensoverschrijdends gedrag rekenen wij al het gedrag dat een ander fysieke pijn of sociaal-emotionele pijn aanricht zoals: mishandeling (slaan, schoppen, bijten), pesten/buitensluiten en seksueel overschrijdend gedrag. Risico’s op grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige volwassenen als kinderen willen we zo veel als mogelijk beperken. Bij Kinderdagverblijf Evy zorgen wij hiervoor door ons strikt aan de volgende punten te houden.  

 • Alle medewerkers en stagiaires hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring). 
 • Er wordt gewerkt volgens het vierogen principe (zie hoofdstuk 5).  
 • Alle medewerkers en stagiaires zijn op de hoogte van het vierogen principe en dit wordt goed nageleefd.  
 • Medewerkers en stagiaires spreken elkaar aan als ze merken dat het vierogen principe niet goed wordt nageleefd.  
 • Er is een protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  
 • Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van kindermishandeling.  
 • Bij grensoverschrijdend gedrag door kinderen wordt dit besproken met de ouders. En wordt er samen gezocht naar een passende oplossing. Mocht dit niet werken en blijft het gedrag aanhouden dan kan er contact gelegd worden met het Kabouterhuis.  
 • Er wordt kinderen geleerd dat het belangrijk is dat zij het direct aangeven als zij bepaald gedrag ervaren dat zij niet fijn vinden. Kinderen worden geholpen om mondiger te worden op momenten dat dit nodig is.  

 

 1. Gezondheid  

 

In deze paragraaf beschrijven we de grote risico’s op het gebied van gezondheid die wij te allen tijde proberen te vermijden bij kinderdagverblijf Evy. 

 

 Medicatie  

 

 • Wij geven alleen medicatie op doktersvoorschrift. We laten de ouders een toestemmingsformulier tekenen voor het door een medewerkster toedienen van medicatie aan een kind. Om misverstanden te voorkomen laten we ouders noteren op welke manier, in welke hoeveelheid en op welke momenten het medicijn wordt toegediend.  
 • Wij dienen geen zetpillen of paracetamoltabletten, of andere koortsverlagende middelen toe.  
 • Onze beroepskrachten hebben instructie gekregen in het toedienen van een epipen. Nieuwe beroepskrachten en/of stagiaires wordt deze instructie ook altijd gegeven voor zij aan het werk gaan op de groep als er een kindje op de groep aanwezig is die deze epipen nodig zou kunnen hebben. Op de groep is een protocol epipen aanwezig. Dit protocol is voor alle beroepskrachten, stagiaires en ouders inzichtelijk en te vinden in de protocollenmap op de groep.  

 

Overdracht van ziektekiemen 

 

 • De medewerksters zorgen voor goede handhygiëne. De handen worden op belangrijke momenten grondig met zeep gewassen. Deze belangrijke momenten zijn voorafgaand aan het aanraken en bereiden van voedsel, het eten of het helpen bij eten, voor en na wondverzorging. Na hoesten, niezen, snuiten van neus, toiletbezoek, verschonen van een kind of het afvegen van billen worden de handen gewassen. Er is een protocol handen wassen, dit protocol handen wassen is voor alle beroepskrachten, stagiaires en ouders inzichtelijk en te vinden in de protcollenmap op de groep.  
 • Vieze luiers worden direct weggegooid. Verschoonkussen wordt schoongemaakt na gebruik met allesreiniger.   
 • Er worden latex handschoenen gedragen bij contact met speeksel, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed.  
 • Neuzen worden met papieren tissues schoongemaakt of gesnoten en direct daarna weggegooid.  
 • Gezichten worden na het eten schoongemaakt met een eigen washand per kind en direct daarna in de was gegooid.  
 • Er wordt gewerkt met schoonmaaklijsten.  
 • Alle bedjes worden elke week verschoond volgens het schoonmaakrooster, maar als het nodig is vaker.  
 • Beddengoed en keukentextiel wordt op 60 graden Celsius of hoger gewassen.  
 • Eind 2019 zijn alle matrassen vervangen voor nieuwe matrassen.  
 • Voor het temperaturen van kinderen is er een thermometer aanwezig. De vaseline, watten, en alcohol die gebruikt worden bij het temperaturen zijn altijd aanwezig bij de commode. Na gebruik wordt de thermometer goed gereinigd en de watten die hiervoor gebruikt zijn weggegooid.  

 

Voedselhygiëne  

 

 • De medewerker van Kinderdagverblijf Evy dragen zorg voor de voedselhygiëne.   
 • Er wordt gewerkt volgens de Hygiënecode voor kleine instellingen in de branches Kinderopvang, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg.  
 • Voor het bereiden van de warme maaltijd wordt er gewerkt volgens het protocol warm eten. Deze hangt ook in de keuken, zodat de medewerkers deze altijd kunnen nalezen. Daarnaast is dit protocol voor alle beroepskrachten, stagiaires en ouders inzichtelijk en te vinden in de protocollenmap op de groep.  
 • Gekoelde producten worden na aankoop meteen in de koelkast opgeborgen, de datum van openen wordt op het product geschreven.  
 • Afgekolfde borstvoeding moet door ouders gekoeld vervoerd worden en direct in de koelkast/vriezer geplaatst worden. Bij twijfel wordt er navraag gedaan bij de ouders.  
 • Poedermelk mag alleen in poedervorm meegebracht worden, het is niet toegestaan om aangemaakte flesvoeding mee te brengen.  
 • Borstvoeding wordt verwarmd via de flessenwarmer.  
 • Resten flesvoeding worden niet langer dan een uur bewaard.  
 • Flessen worden na gebruik direct schoongespoeld. Flessen, flesspenen en fopspenen worden aan het eind van de dag uitgekookt. 
   

Besmettelijke ziekten 

 

 • Wij volgen de richtlijnen en adviezen voor kindercentra van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het RIVM als het gaat om infectieziekten en hygiënerichtlijnen.   
 • Wij houden ons aan het protocol “handen wassen” van het RIVM. 
 • Wij raadplegen de KIDDI app om te zien wat wij wanneer moeten doen bij het constateren van een ziekte. Zoals bijvoorbeeld een melding maken bij de GGD of de beslissing om een kind wel of niet op het kinderdagverblijf toe te laten.  
 • Kinderen kunnen bij een besmettelijke ziekte geweigerd worden of verplicht worden een (vocht)wond af te plakken. 
 • Als wij zien dat een kind te ziek is om goed bij ons een dag door te komen verzoeken wij ouders wel het kind op te halen en thuis de rust te geven om beter te worden. 

Koorts 

 

 • Een kind met verhoging (37,5 – 38 graden) mag naar de opvang komen mits het zich goed voelt, ouders dienen echter wel de pedagogisch medewerker in te lichten dat het kind een verhoging heeft en of er een zetpil of andere koortsverlagende middelen zijn gegeven. 
 • Bij een constatering op de opvang van een verhoging van 38 graden worden de ouders ingelicht, zodat zij er rekening mee kunnen houden dat zij het kind moeten ophalen. 
 • Boven de 38 graden koorts moet het kind opgehaald worden. 
 • De kinderen kunnen weer naar het kinderdagverblijf komen als zij 24 uur koortsvrij zijn. 
 • Wij dienen geen zetpillen of paracetamoltabletten, of andere koortsverlagende middelen toe.  
 • Zie ons protocol bellen bij ziekte  

 

Vaccinatie  

 

 • Het is een vrije keus van ouders om wel of niet te vaccineren. 
 • Kinderdagverblijf Evy vindt het erg belangrijk en noodzakelijk dat kinderen het rijksvaccinatieprogramma volgen.  
 • Kinderdagverblijf Evy vraagt de ouders om door te geven wanneer zijn of haar kind een vaccinatie heeft gehad.  

 

Ongevallenregistratieformulier 

 

 • Bij een ongeval, bijvoorbeeld bij een valpartij moet het ongevallenregistratieformulier worden ingevuld.  
 • Dit formulier ligt op de groep in de formulierenmap. 
 • Tijdens de risico-inventarisatie zal het ongevallenregistratieformulier worden behandeld.  
 • Er is in de protocollenmap die op de groep aanwezig is voor alle beroepskrachten, stagiaires en ouders over ongevallen en calamiteiten.  

 

 

 1. Kleine risico’s 

 

Wij vinden het bij Kinderdagverblijf Evy erg belangrijk dat kinderen leren omgaan met kleine risico’s. Uit Internationaal wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat het leren omgaan met (kleine)risico’s goed is voor de ontwikkeling van kinderen.   

Door het ervaren van risicovolle situaties, bijvoorbeeld tijdens het spelen, ontwikkelen kinderen risicocompetenties: ze leren risico’s inschatten en ontwikkelen cognitieve vaardigheden om de juiste afwegingen te maken wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw voordoet. Risicovol spelen ontwikkelt een positieve houding en daarmee gaat een kind uitdagingen meer zien als iets om van te genieten dan om te vermijden. Dit vergroot onafhankelijkheid en zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn voor hun doorzettingsvermogen als ze geconfronteerd worden met uitdagingen.  

Het leren omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. 

 

Bewegingen die veel voorkomen bij spelen zijn; springen, klimmen, rollen, hangen en glijden, dit vinden kinderen niet alleen leuk maar het is ook van essentieel belang voor de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden zoals; balans, coördinatie, en lichaamsbewustzijn. Daarom aanvaarden wij op onze opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen hebben voor de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te gaan. Dit doen wij door kinderen ook juist veel zelf te laten doen zoals het klimmen via het trapje op de commode of door ze zelf op de bank te laten klimmen en ze er ook weer zelf af te laten klimmen. Want wij geloven erin dat als wij dit de kinderen zelf laten doen (zonder ze onnodig te helpen door ze eraf te tillen) zij hier ook steeds vaardiger in worden en dus ook minder snel zullen vallen tijdens het klimmen op bijvoorbeeld het klimrek dat op onze groep staat. Ook als kinderen vallen doordat zij bijvoorbeeld struikelen over een speelgoedje dat op de grond ligt zullen wij niet overdreven reageren maar harop benoemen dat wij zien dat ze zijn gevallen en ze zelf weer laten opstaan zodat ze fijn verder kunnen spelen.  

 

Wat wij verder doen om risicovolle spelsituaties veilig te houden is afspraken maken met de kinderen waar zij zich aan moeten houden tijdens de spelsituaties of activiteit, bijvoorbeeld als zij met het kinetische zand aan tafel spelen dat dit alleen op het dienblad mag gebeuren en er niet met zand wordt gegooid en daarbij in ogen of op de grond terecht komt.  

Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan met spullen als speelgoed en andere materialen, dit om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan. Afspraken zoals geen speelgoed van de glijbaan af laten rollen, alleen via de trapkant op de glijbaan klimmen, niet klimmen op het trappetje van de commode als je niet verschoond gaat worden en geen speelgoed in de baby grondbox gooien. Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn gemaakt omtrent hygiëne zijn; het wassen van de handen na een toiletbezoek en het buiten spelen en het niezen en/of hoesten in een tissue of als deze niet aanwezig is in de elleboog. De afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en herhaald.  

 

 1. Beleidscyclus  

 

Het gezamenlijke proces  

Wij houden als Kinderdagverblijf Evy het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid actueel door regelmatig (eens in de zes/acht weken) tijdens teamoverleg het beleid met elkaar te bespreken en eventuele risico’s als agendapunt met elkaar grondig en op methodische wijze te bekijken. Hiervoor maken wij gebruik van een beleidscyclus bestaande uit vier stappen, hieronder verder toegelicht. Het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid is dan ook een continu proces van opstellen, implementeren en evalueren. Er zal verslaglegging worden gemaakt van al deze vier stappen, bij elk risico opnieuw (het risico-inventarisatieverslag). 

Stap 1: De risico’s in kaart brengen 

Tijdens een teamoverleg kan er bepaald worden welke risico’s moeten worden bekeken, welke leidsters dat kunnen gaan oppakken en binnen welk tijdsbestek. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren na een ongeluk of wanneer een situatie als gevaarlijk is ervaren door leidsters en/of ouders. Hierin is Maartje Bennink onze aandachtfunctionaris.  

Stap 2: Uitvoeren van risico-inventarisatie.  

Tijdens deze stap wordt de risico-inventarisatie gestart door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met collega’s over risicos en hun ervaringen. Zo is het hele team betrokken bij de inventarisatie. Er ontstaat vervolgens een overzicht van aandachtspunten waar op gelet moet worden of die veranderd moeten worden.   

Stap 3: Plan van aanpak maken. 

Tijdens deze derde stap worden de aandachtspunten en de te nemen maatregelen opgenomen in risico-inventarisatie. Dit wordt gedeeld met alle medewerkers, zodat iedereen op de hoogte is.  

Stap 4: Evalueren.  

De laatste stap bestaat uit het evalueren van de genomen acties en de nieuwe afspraken die er gemaakt zijn om het risico te beperken of te elimineren. Dit gebeurt tijdens een teamoverleg. Als de uitkomst positief is dan zal dit worden opgenomen in het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid. 

 

Het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid Inzichtelijk maken  

Wij zorgen er als Kinderdagverblijf Evy voor dat het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan altijd inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, stagiaires en ouders.  

Hieronder kun je lezen op welke manier wij hiervoor zorgen.  

 

Beroepskrachten en stagiaires: Het is belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het beleid rondom veiligheid en gezondheid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of bijgesteld, wordt hierin dan ook een actieve rol van hen gevraagd en verwacht. Wanneer er een nieuwe medewerker of een stagiaire bij ons op de groep komt werken zorgen wij voor een uitgebreide uitleg over onze het beleidstukken en protocollen, waaronder het veiligheids- en gezondheidsbeleid een belangrijke rol speelt. Wij laten een nieuwe medewerker en/of stagiaires niet alleen de stukken lezen maar laten tijdens het inwerken ook voorbeelden zien van hoe wij het beleid in de praktijk toepassen. Een voorbeeld hiervan is dat wij aan het begin van de dag alle (kind)bakjes van de baby’s uit de kast pakken en deze op de plank boven het verschoon kussen neerzetten, zodat we tijdens het verschonen makkelijk bij de bakjes kunnen en dit niet tot eventuele risico’s kan leiden. Tijdens onze team overleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Tijdens het bespreken van een risico volgen wij de beleidscyclus.  

 

Ouders: Tijdens het intakegesprek berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Zo zijn ouders direct op de hoogte van onze visie en werkwijze ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Daarnaast is het Beleid veiligheid en gezondheid en de risico-inventarisatie voor ouders terug te vinden op onze website. Via het online ouderportaal (Konnect) en via de oudercommissie worden ouders op de hoogte gehouden van eventuele lopende activiteiten en eindevaluaties (oplossingen voor bepaalde risico’s). Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk gelijk beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is, kan deze vraag ook via het ouderportaal met alle ouders gedeeld worden. 

 

 1. Vierogen principe  

 

Het is wettelijk verplicht om het vierogen principe toe te passen op een kinderverblijf.  

De bedoeling van het vierogen principe is dat kinderen in een kinderdagverblijf zoveel mogelijk in het zicht of het gehoorveld zijn van meer dan één volwassene. Op deze wijze wordt de kans op seksueel misbruik, maar ook andere vormen van kindermishandeling sterk teruggedrongen. KinderdagverblijfEvyheeft per situatie en ruimte bekeken hoe het beste invulling gegeven kan worden aan het vierogen principe. De uitwerking hiervan staat in dit hoofdstuk van het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid beschreven. Naast het vier-ogenprincipe zijn er tal van andere maatregelen die kans op kindermishandeling op onze locatie sterk verkleinen. 

 

Onze maatregelen 

 • Binnen onze kinderopvang maken we werk van een open en professioneel werkklimaat, zodat de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Het onderwerp ‘feedback geven en ontvangen’ komt regelmatig aan bod tijdens het teamoverleg.  
 • Wij volgen de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze code bevat ook een protocol hoe om te gaan wanneer er een vermoeden is van kindermishandeling door een medewerker.  
 • Wij hanteren een strenge werving- en selectieprocedure. Tevens draaien de sollicitanten kort onder begeleiding mee op de groep.  
 • Van al onze medewerkers hebben wij een Verklaring Omtrent Gedrag. 
 • Al onze medewerkers zijn gekoppeld aan het landelijk register Kinderopvang.  
 • Wij maken gebruikvan cameratoezichtals er een medewerker alleen isop onze groepsruimte, de slaapkamerszijn voorzien van babyfoons. 
 • De medewerkers werken volgens het vierogen protocol. Dit protocol is voor alle beroepskrachten, stagiaires en ouders inzichtelijk en te vinden in de protocollenmap op de groep.  
 • Ons gebouw is zeer transparant opgezet. Aan de voorkanten achterkantvan het gebouw hebben we ramen. De groepsruimte bevindt zich aan de voorzijdevan het gebouw. Buren en willekeurige voorbijgangers hebben altijd zicht op wat zich in de groepsruimte vanEvyafspeelt.  
 • De verschoonplekis op de groep.  
 • Op het moment dat een kind in een slaapkamer naar bed wordt gebracht en in bed ligt maken we gebruik vande babyfoon, deze moet verplicht aanstaan.  
 • De achterwacht kan op elk moment van de dag langs komen. 
 • Gedurende het grootste gedeelte van de dag zijn er twee of meer medewerkers aanwezig.  
 • Het buitenspelen geschiedtin de tuindie goed zichtbaar is vanuit de groep. Omliggende bewoners hebben zichtin de tuin. De zichtbaarheid moet zo min mogelijk belemmerd worden. 
 • Pedagogisch medewerksters zijn bijna altijdmet z’n tweeën op stap met de kinderen. Wanneer een pedagogisch medewerker alleen op stap gaat met de kinderen tellen de omstanders als vier ogen en oren.
 • Als er maar 1 leidster op de groep is dan staat de camera aan.  
 1. Achterwachtregeling 

 

Wanneer één van de volgende situaties zich voordoet, is achterwacht noodzakelijk:  

 

 • Er is één beroepskracht op de locatie aanwezig. Er wordt voldaan aan de BKR. Een andere medewerker is op afroep beschikbaar en binnen 15 minuten op de locatie aanwezig.  
 • Er is één beroepskracht op de locatie aanwezig. Er wordt niet aan de BKR voldaan (drie-uursregeling). De tweede beroepskracht of de achterwacht is binnen 15 minuten op de locatie aanwezig. 

  

Een kindercentrum dat per dag tenminste tien uur achter elkaar opvang biedt, mag maximaal gedurende drie uur afwijken van de beroepskracht-kindratio (bkr) door minder dan het benodigde aantal pedagogisch medewerkers in te zetten (minimaal de helft). 

Als in een uitzonderlijke situatie er maar één medewerker aanwezig kan zijn en geen andere volwassene op de locatie is, moet de achterwachtregeling worden toegepast. Onze 3 uurs-regeling is opgenomen in het pedagogisch beleidsplan.  

Op het moment dat een pedagogisch medewerker alleen een groep draait, bijvoorbeeld omdat er weinig kinderen zijn en het leidster/kind ratio het toelaat, of bij de haal –en breng momenten en dit afwijkt van het leidster/kindratiomoet er ten alle tijden een volwassene beschikbaar zijn om bij calamiteiten op de groep te assisteren. Onder calamiteiten verstaan wij bijvoorbeeld een ongeval waarbij een kind naar de dokter moet, of andere gebeurtenissen waarbij hulp nodig is. De achterwacht moet vantevorenbekend zijn en voldoen aan de volgende eisen:  

 • Hij/zij is18 jaar of ouder 
 • Alsde achterwacht niet in het pand aanwezig is, moet deze oproepbaar zijn en binnen ambulance aanrijtijd aanwezig kunnen zijn (15 minuten). 

 

De achterwacht in de praktijk 

 • Onze achterwachten zijn de medewerkers; PatriceKelders en EvelienSerpenti 
 • De achterwacht zorgt dat zij continue beschikbaar en bereikbaar is op de dag dat zij wacht heeft en binnen vijftien minuten aanwezig is op de locatie.  
 • De achterwacht kan de hele dag van 7.30 tot 18.15uurin en uit lopen. 
 • Als er één iemand in het pand aanwezig is dan mag de haak op de voordeur niet gesloten worden, dan gebruik je de sluiting op de tussendeur. 
 • Er is altijd duidelijk wie de achterwacht voor die dag is. 
 • De achterwacht is telefonisch bereikbaar. Telefoonnummers zijn bekend bij de leidsters 

 

 1. EHBO  

 

Wij vinden het erg belangrijk dat de medewerkers die op de groep staan weten hoe zij moeten handelen bij een ongeval. We doen er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt, maar helaas is dit niet altijd te voorkomen. Daarom zorgen wij ervoor dat er altijd minimaal één medewerker op de groep aanwezig is die een geldig en geregistreerd certificaat voor Kinder-EHBO op zak heeft.  Ook organiseren wij regelmatig als dit weer nodig is voor een herhaal cursus Kinder-EHBO, zodat onze medewerkers een geldig certificaat houden en de theorie weer in praktijk kunnen brengen. Deze herhaal cursus hebben wij in oktober 2022 weer met elkaar gevolgd. Alle pedagogisch medewerksters die nu bij Evy werken hebben in 2022 weer hun certificaat behaald. 

 

 1. Protocollenlijst  

 

Wij hebben op de groep een map met protocollen liggen waarin onze protocollen zijn opgenomen, zodat deze ten aller tijden inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, stagiaires en ouders. Wij vinden het belangrijk dat onze beroepskrachten en stagiaires op de hoogte zijn van de inhoud van deze protocollen. Daarom behandelen wij zo af en toe tijdens een werkbespreking een protocol, om deze weer even met elkaar te bespreken en waar nodig aan te passen. Hieronder volgt de lijst van de protocollen: 

 • Protocol Brand 
 • Protocol Correct Corrigeren  
 • Protocol Hygiëne 
 • Protocol Handen wassen  
 • Protocol Hitte 
 • Protocol Warme maaltijden 
 • Protocol Kussens vensterbank  
 • Protocol Ongevallen en calamiteiten  
 • Protocol Stagiaires  
 • Protocol Uitje  
 • Protocol Ventilatie  
 • Protocol VOG 
 • Protocol Wiegendood  
 • Protocol Epipen  
 • Protocol bellen bij ziekte  
 • Protocol Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling  
 • Het afwegingskader
 • Protocol 4 ogen  
 • De sociale kaart