Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid

Uw kind is uw dierbaarste bezit. Dat vinden wij ook! Daarom doet kinderdagverblijf Evy haar uiterste best om een gezonde en veilige omgeving te creëren voor uw kind. Hiervoor houden wij jaarlijks een ‘risico inventarisatie veiligheid en gezondheid’ bij. In de risico- inventarisatie kunt u lezen hoe wij inzicht proberen te krijgen in de mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid en de maatregelen die we nemen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Tevens is een plan van aanpak een onderdeel van de risico- inventarisatie. In het plan van aanpak wordt concreet beschreven wat voor maatregelen we moeten treffen en op welke termijn we dit zullen doen.

In de Wet Kinderopvang is de veiligheid van de kinderopvangorganisaties officieel geregeld. Verder houdt de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in opdracht van de Gemeente toezicht op de kwaliteit van onze kinderopvang. Dit betekent dat kinderdagverblijf Evy conform de Wet Kinderopvang periodiek wordt gecontroleerd. Na afloop van de controle stelt de inspecteur een inspectierapport op. Wij nemen, indien nodig, op basis van het rapport maatregelen om de kwaliteit van onze diensten te verhogen. Een exemplaar van het inspectierapport kunt u inzien op het kinderdagverblijf en het wordt overhandigd aan de oudercommissie. Op de site kunt u het rapport ook downloaden.

Kinderdagverblijf Evy voldoet ook aan de brandveiligheidseisen die zijn gesteld in de verordening op de kinderopvang en in de afgegeven gebruikersvergunning door de brandweer. Aanvullend op deze eisen zijn er uitgebreide instructies vastgelegd in het nood- en ontruimingsplan. Kinderdagverblijf Evy heeft een eigen ontruimingsplan. Tevens worden alle blusmiddelen jaarlijks gecontroleerd door een erkend en gecertificeerd brandbeveiligingsbedrijf. Omdat wij het belangrijk vinden dat de pedagogisch medewerksters in geval van een noodsituatie goed kunnen handelen en om te bekijken of het ontruimingsplan zoals omschreven voldoet, wordt er gemiddeld 2 keer per jaar een oefening gehouden. Door het ontruimingsplan regelmatig te oefenen verminderen we zowel bij de kinderen als bij de pedagogisch medewerksters de kans op paniek en kunnen eventuele hiaten worden opgespoord. Drie van onze medewerkers zijn in het bezit van een BHV diploma.

Vierogenprincipe

Vanaf 1 juli 2013 treedt het ‘’vierogenprincipe’’ in werking. Dit houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht.