Praktische informatie

Dagrapportages

Dagelijks wordt een korte dagrapportage van ieder kind bijgehouden waarin ook eventuele bijzonderheden worden vermeld. Hierbij valt te denken aan slaap en eetgedrag, het al dan niet hebben van ontlasting enz. Dit formulier (zie bijlage) ligt voor alle ouders ter inzage op de commode. Uiteraard kan iedere ouder bij de leidster informeren naar eventuele bijzonderheden van die dag.

Oudergesprekken

De ouders worden één keer per jaar uitgenodigd voor een oudergesprek. Deze vinden plaats in de maand mei. Onderwerpen als het slapen, eten en drinken van het kind worden besproken, maar ook de motorische, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Vanzelfsprekend proberen de leidsters zoveel mogelijk aan de specifieke wensen van ouders te voldoen. Deze kunnen tijdens het oudergesprek besproken worden. Ieder kind heeft een eigen mentor en zij zal samen met de ouders het gesprek voeren. Van het oudergesprek wordt een verslag gemaakt en dit verslag wordt bewaard in de map van het desbetreffende kind. Bij ieder gesprek worden deze gegevens doorgenomen om te kijken wat er de vorige keer is besproken en of er vooruitgang in de ontwikkeling is geboekt. Naast de reguliere oudergesprekken is er de mogelijkheid om tussentijds een oudergesprek aan te vragen.

Oudercommissie

Het kinderdagverblijf heeft een oudercommissie die om de drie maanden bijeenkomt, bestaande uit 5 ouders te weten: Lisa Rozemuller, Eva Brandenburg, Mieke Berkhout, Marjolein van der Zee en Marijke Buissink.

De oudercommissie heeft een grotere betrokkenheid van ouders tot doel en kijkt wat er onder de ouders leeft. Zij heeft een adviesrecht over alles wat er in en om het kinderdagverblijf gebeurt en vertegenwoordigt de ouders van alle kinderen. De leden van de oudercommissie kunnen verschillende activiteiten met de kinderen en de ouders organiseren, zoals een dagje weg, een kerstborrel of een informatieve avond. Eveneens kunnen zij verschillende cursussen aanvragen en wensen en ideeën uiten. Op deze manier heeft de oudercommissie inbreng in de algemene organisatie van het kinderdagverblijf.

Twee ouders van de oudercommissie vormen het aanspreekpunt voor alle ouders.

De oudercommissie is te bereiken via het volgende mailadres: maartjebenink@hotmail.com

Risico en inventarisatie

De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht binnen de kinderopvang. Uitgangspunt van de wet is dat er uniforme regels bestaan die de kinderopvangbranche transparant maken zodat de ouder(s)/verzorger(s) de keuze kunnen maken voor een organisatie die het beste bij hen past. De overheid gaat er van uit dat de ouder een bewuste keuze maakt en daarin de financiële afweegt tegen de kwaliteitsaspecten  van de verschillende kinderopvangorganisaties.

Steeds meer kinderen brengen tegenwoordig een deel van hun eerste levensjaren door in een kindercentrum of bij gastouders. Goede kinderopvang blijkt een prima aanvulling te zijn op de opvoeding. Daarom wordt er de laatste tijd veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de opvang. De Wet Kinderopvang legt de kwaliteit van de kinderopvang landelijk vast en ook de controle is vanaf 2011 in elke gemeente hetzelfde. De kwaliteitseisen hebben onder andere te maken met aspecten rondom veiligheid en hygiëne.

Kinderdagverblijf Inspectie

Ieder jaar komt de kinderdagverblijfinspectie het kinderdagverblijf inspecteren. Deze controleert de veiligheid, hygiëne, het personeel en of het kinderdagverblijf zich aan de regels houdt. De uitkomst van dit rapport is voor iedereen hier op het internet terug te vinden.

Inspectierapporten kindercentra

Vanaf januari 2005 maakt de GGd de inspectierapporten van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang accommodaties en de gastouderbureaus openbaar. U kunt de inspectierapporten bekijken op het kinderdagverblijf of via de website van het LRK

Registratienummers

In het LRK worden  kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang accommodaties en de gastouderbureaus geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang staat. Het registratienummer van uw kinderopvang kunt u vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. U kiest dan voor de optie “zoeken” en vult dan de naam van de opvanglocatie in. U klikt dan de juiste locatie aan en u krijgt het juiste registratienummer te zien. Bij informatie kunt u ook het LRK registratienummer vinden

Protocollen

Kinderdagverblijf Evy werkt met protocollen, als u de protocollen volgens welke Kinderdagverblijf Evy werkt wilt inzien kan dat op het kinderdagverblijf, daar ligt de map.

Boekjes

Wij houden niet dagelijks een boekjes bij voor de kinderen. Alle kinderen krijgen een boek, waar werkjes foto’s en stukjes in staan, wat meegegeven wordt als de kindjes weg gaan bij Evy. Mochten er vanuit de ouders deze wens zijn dan willen wij hier graag aan meewerken.

 

Telefoonnummers

Het is van belang dat ouders telefoonnummers achter laten, waar ze die dag bereikbaar zijn. Telefoonnummers van thuis, werk en eventuele noodnummers moeten bij de leidsters bekend zijn. Alle nummers zijn terug te vinden in de rode kaartenbak.

Het telefoonnummer van het kinderdagverblijf is: 020-6427464.

 

Contact