Personeels bezetting

Bezetting groep

De groep wordt begeleid door gediplomeerde groepsleidsters. Het aantal leidsters is afhankelijk van het aantal kinderen wat er per dag aanwezig is. Momenteel heeft het kinderdagverblijf zes gediplomeerde krachten in dienst. Onze groep bestaat uit maximaal 15 kinderen en wij werken met een verticale groep. De leidster bij Evy werken meestal op vaste dagen.

Als er kinderen afwezig zijn door omstandigheden, kan het aantal leidsters naar beneden bijgesteld worden, er zal alleen dan niet van het leidster- kindratio afgeweken worden.

Voor de berekening van het maximale aantal kinderen dat een beroepskracht mag opvangen is een rekentool ontwikkeld. Dit rekenprogramma is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van SZW en in samenwerking met de convenantpartijen Brancheorganisatie Kinderopvang, BOinK, GGD Nederland en de VNG.

De tool is gebaseerd op de afspraken in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Aan de hand van deze rekentool kan op eenvoudige wijze berekend worden hoeveel beroepskrachten er ten minste nodig zijn in verhouding tot het aantal opgevangen kinderen.

De rekentool kan zowel voor groepen in de dagopvang als voor groepen in de buitenschoolse opvang worden gebruikt.

De rekentool wordt per 1 januari 2013 opgenomen in de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en zal vanaf dat moment de enige berekeningswijze zijn voor de bepaling van het maximale aantal kinderen per beroepskracht. Vooruitlopend hierop zal de GGD vanaf 1 september 2012 de rekentool gebruiken tijdens de inspecties op de kwaliteit in de kinderopvang.

De GGD en kinderdagverblijf Evy hanteren het rekentool van de Rijksoverheid, zodat wij het leidster kind ratio niet overschrijden, voor de rekentool kunt u hier klikken.

 

Diploma’s

Maartje SPW3  afgerond in 2004 en EHBO

Patrice SPW3 afgerond in 2011 en EHBO

Silvana Pedagogisch werker afgerond in 2009 en EHBO

Sandra Middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs afgerond in 1992 en EHBO

Kimberley Spw 3 afgerond in 2010 en Spw 4 afgerond in 2011 en EHBO

Sterre HBO Pedagogiek afgerond in 2018 en EHBO

Alle leidsters hebben een Verklaring Omtrent Gedrag(VOG) ingeleverd.

Vergaderingen

Eens in de zes weken wordt er een teamvergadering gehouden. In deze vergaderingen wordt onder meer gesproken over het welzijn van de kinderen, opvoedkundige zaken, hygiëne en veiligheid, te plannen activiteiten en diverse actuele onderwerpen. Minstens één keer per jaar wordt het brandaktieplan volledig doorgenomen. De vergaderingen zijn altijd ’s avonds gepland en vinden niet gedurende reguliere werktijden plaats.

Overdracht

Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met een overdrachtschrift. Informatie en bijzonderheden van ieder individueel kind worden vermeld in het schrift. Alle leidsters blijven op deze manier op de hoogte van eventuele veranderingen.Tevens kunnen de leidsters allerlei personele mededelingen in het schrift noteren.

Stagiaires

Het kinderdagverblijf is aangesloten bij SBB, die een erkenning uitgeeft voor bedrijven om stagiaires te begeleiden. De erkenning die in het bezit van kinderdagverblijf Evy is, is geschikt voor de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk en Helpend Welzijn. Een stagiaire is twee of drie dagen per week aanwezig. Deze stagiaire wordt begeleid door de hiervoor opgeleide praktijkbegeleider en werkt ten alle tijden onder toeziend oog van een gediplomeerd pedagogisch medewerker of de praktijkbegeleider.

Inzet en begeleiding van andere volwassenen (o.a. invallers & stagiairs)

Stagiaires die de opleidingen HW (helpende welzijn) en MBO-SPW (sociaal pedagogisch werker) volgen kunnen in principe stage lopen bij Evy. Evy beschikt over de kwalificatie voor leerbedrijf SPW3 in de kinderopvang en heeft hier ruime ervaring mee. Over de aanwezigheid van stagiaires en assistenten worden afspraken gemaakt die naar de ouders gecommuniceerd worden. In het geval van een stage worden tevens afspraken gemaakt voor overleg tussen stage begeleider, stagiaire en docent van de stagiaire. Er zijn 2 soorten stagiairs, BOL stagiairs en BBL-er stagiairs. BOL- stagiairs lopen boventallig stage, alleen bij uitzondering kunnen zij een collega die met ziekte- of vakantieverlof is vervangen. BBL stagiairs kunnen vanaf het derde jaar volledig formatief worden ingezet en in de eerste twee jaren afhankelijk van hun kwalificatie voor inzetbaarheid.
Er zijn ook andere volwassenen naast stagiaires die bij Evy kunnen werken, dit kunnen hulpkrachten zijn voor groepshulp, schoonmaken, achterwacht en bkr ondersteuning. Zij werken onder begeleiding en toezicht van een daartoe aangewezen pedagogisch medewerker en/of leidinggevende en hebben een ondersteunende functie. Werkzaamheden die deze volwassenen, stagiaires en assistenten kunnen verrichten zijn: het helpen met de kinderen naar bed brengen, schoonmaken, het helpen in de keuken, het eten en drinken klaarmaken, het helpen bij het naar buiten gaan, het helpen in spelen, het verschonen van kinderen en de overdracht van kinderen aan het einde van de dag. Wat zij niet doen is de schriftelijke overdracht, het sluiten en openen van het kinderdagverblijf (behoudens uitzonderingen), het voeren van een kind-oudergesprek en de begeleiding van volwassenen. Taken worden vooraf besproken met de stagiaire/vrijwilliger.

Contact